انواع مقالات نشریه ای و تعاریف آنها

انواع مقالات و چاپ مقاله تضمینی

انواع مختلفی از مقالات نشریه ای وجود دارد؛ که میتوان به چاپ مقاله تضمینی در آنها پرداخت اصطلاحات و تعاریف دقیق بر اساس حوزه و نشریه علمی فرق می کند، اما اغلب شامل موارد زیر است: ادامه مطلب…