نحوه فرمت بندی مقاله

یکی از فاکتورهای اساسی برای چاپ مقاله تضمینی فرمت بندی دقیق و براساس خواسته های خود مجله ای است که میخواهید در آن درخواست چاپ مقاله دهید است.

فرمت بندی مقاله به معنای رعایت کردن اصول، قوانین و قواعد مجله است، اصولا قوانین و قواعد چاپ مقالات در وبسایت مجلات موجود است و نویسندگان میتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.

فرمت بندی نوشتن مقاله

اما برای نوشتن اولیه مقاله میتوانید در ابتدا از یک فرمت مشخص استفاده کنید و سپس پس از انتخاب مجله قالبهای آنها را اعمال نمایید.

فرمت صفحه عنوان مقاله

صفحات اولیه مقالات باید شامل مواردی مانند، نام و ننام خانوادگی نویسندگان ، نام موسسه مانند نام دانشگاه محل تحصیل و ..، نشانی ایمیل، شماره تلفن و نام نویسنده مسئول باشد.

قالب چکیده مقاله

چکیده مقاله باید شامل ۲۵۰ کلمه باشد و توضیحی مختصر در باره کلیات مقاله ارائه دهد تا خوانندگان را ترغیب به خواندن آن کند.

فرمت بندی مقدمه مقاله

در مقدمه مقالات حتما باید روش های اصلی پژوهش را به شکل واضح توضیح دهید و اگر از نرم افزاری برای پژوهش های خود استفاده کرده اید حتما آن را نام ببرید.

بدنه اصلی متن اصلی مقاله

در نگارش بدنه اصلی مقاله در ابتدا باید روش تحقیق خود را بیان کنید، اگر از پرسشنامه، مصاحبه یا هر روش تحقیقی استفاده کرده اید باید آن را در ابتدا بیان نمایید.
پس از آن باید یافته ها و نتایج بدست آمده از نوشتن این بخش به ترتیب و کاملا شفاف توضیح دهید، در این بخش میتوانید از جداول، تصاویرو نمودار های مختلف برای شفاف سازی استفاده نمایید.

سپس باید یک تفسیر کلی از مطالعاتتان را ارائه نمایید و نتایج بدست آمده را بررسی کنید، میتوان این بخش را بخش اصلی در نگارشب دنه اصلی مقاله معرفی کرد.
در پایان کار نقاط قوت و ضعف روش های مطالعاتی را بررسی نمایید و به بخش های قبلی متصل نمایید تا نتایج بدست آمده جدی تر به نظر برسد.

فرمت بندی نتیجه گیری مقاله

پس از پایان بدنه اصلی باید به نتیجه گیری از کلیات مقاله بپردازید و در نهایت پیام نهایی از نوشتن مقاله در این بخش بررسی میشود تا خوانندگان بتوانند مروری بر موارد خوانده شده داشته باشند.

فرمت بندی بخش قدردانی و تشکر

در پایان باید از تمام افرادی که در تحقیقات شما نقش داشته اند را نام ببرید و از همکاری که در این زمینه داشته اند تشکر نمایید.

قالب بندی بخش منایع و ارجاعات

در این بخش باید تمامی منابعی که برای نوشتن مقاله استفاده کرده اید را نان ببرید، همچنین باید ارجاع به منابع در پایان هر بخش در مقاله نوشته شود.