ترتیب نام نویسندگان مقاله

وقتی مقاله چند نویسنده داشته باشد، معمولا اینکه ترتیب نویسندگان مقاله چگونه باشد اهمیت پیدا میکند. و همه افرادی که در نوشتن مقاله سهم دارند دوست دارند که نامشان به عنوان نویسنده اول در مقاله ذکر شود. به این دلیل که زمانی که فردی مقاله را مطالعه میکند معمولا تنها نام نویسنده اول را میخواند و نویسنده اول اهمیت بیشتری دارد. در این نوشته قوانین کلی برای تعیین کردن ترتیب نام نویسندگان را مطح میکنیم.

نویسنده مقاله

قانون ترتیب نام نویسندگان مقاله

نام نویسندگان مقاله را به ترتیب سهمی که هر یک از آنها در نوشتن مقاله داشته اند مشخص میکنند. بدین ترتیب نویسنده ای که بیشترین مشارکت را در نوشتن مقاله داشته است به عنوان نویسنده اول مطر میکنند و به همین ترتیب نام سایر نویسندگان هم نوشته میشود.

چاپ مقاله پایان نامه

اگر مقاله از پایان نامه استخراج شده باشد، ابتدا نام دانشجو و سپس نام استاد راهنما به عنوان نویسندگان درج میشود به این دلیل که دانشجو زمان زیادی را صرف مقاله کرده است و طبق قانون گفته شده فردی است که بیشترین مشارکت را در نوشتن مقاله داشته است.

اهمیت نام نویسندگان در اکسپت شدن مقاله

در برخی مواقع افراد ترجیح میدهند که نام فردی را که مقالات بیشتری منتشر کرده است را به عنوان نویسنده اول انتخاب کنند تا اکسپت مقاله اشان سریع تر انجام شود، اما توجه کنید که زمانی که مقاله را برای نشریه ای ارسال میکنید ادیتور مجله مقاله شما را بدون نام نویسنده برای داوران ارسال میکند به این ترتیب دیگر نام نویسنده اهمیتی در پذیرفته شده مقاله ندارد.

حداکثر تعداد نویسندگان مقاله

در هنگام چاپ مقاله تعداد نویسندگان اهمیتی ندارد و میتوان نام افرادی را که در تحقیقات و جمع آوری اطلاعات برای مقاله نقش داشته اند را به عنوان نویسندگان و مشارکت کنندگان در نوشتن مقاله درج کرد.

نویسنده مسئول مقاله

اگر مقاله چند نویسنده داشته باشد باید یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول انتخاب شود، نویسنده مسئول فردی است که مقاله را به مجله ارسال میکند و با سردبیر نشریه در ارتباط است. با استفاده از خدمات چاپ مقاله تضمینی ، چاپ مقالات خود را به ما بسپارید.