انواع مقالات نشریه ای و تعاریف آنها

انواع مختلفی از مقالات نشریه ای وجود دارد؛ که میتوان به چاپ مقاله تضمینی در آنها پرداخت اصطلاحات و تعاریف دقیق بر اساس حوزه و نشریه علمی فرق می کند، اما اغلب شامل موارد زیر است:

انواع مقالات و چاپ مقاله تضمینی
• نامه ها (که اغلب مکاتبات نیز نامیده می شود و نباید آنها را با نامه های به سردبیر اشتباه گرفت) شرح مختصری از یافته های تحقیق مهم کنونی هستند که معمولاً از آنجایی که فوری و ضروری هستند، به سرعت چاپ می شوند.

• یادداشت های پژوهشی توصیف مختصری از یافته های پژوهش فعلی هستند که در مقایسه با نامه ها اهمیت اندکی دارند یا چندان ضروری نیستند.

• مقالات معمولاً مابین پنج تا بیست صفحه هستند و توصیفات کامل یافته های تحقیق اصلی کنونی هستند، اما تفاوت های قابل توجهی میان حوزه های علمی و روزنامه ها وجود دارد- مقالات ۸۰ صفحه ای در ریاضیات یا علوم نظری کامپیوتر چندان نادر نیستند.

• مقالات تکمیلی شامل حجم زیادی از داده های جدولی است که نتیجه تحقیق فعلی است و ممکن است شامل ده ها یا صدها صفحه باشد که عمدتاً شامل داده های عددی است. برخی از نشریات در حال حاضر این داده ها را تنها به صورت الکترونیکی در اینترنت چاپ می کنند. اطلاعات تکمیلی هم چنین حاوی مطالب دیگری با حجم زیاد هستند که چندان برای بدنه اصلی مقاله مناسب نیست، مانند شرح روش های متداول، استخراج معادلات، کد منبع، داده های غیرضروری، طیف ها یا اطلاعات متفرقه دیگر.

• مقالات مروری که تحقیق اصلی را پوشش نمی دهند، بلکه ترکیبی از نتایج چندین مقاله مختلف بر روی موضوعی خاص است که به شیوه ای منسجم وضعیت آن حوزه را روایت می کند. مقالات مروری اطلاعات مروط به ان حوزه را فراهم می آورند و هم چنین منابع مجله برای تحقیق اصلی را تأمین می کنند. مرورها می توانند کاملاً روایی باشند یا ممکن است ارزیابی های مختصر کمی را فراهم آورند که حاصل کاربرد روش های فراتحلیلی باشد. با استفاده از خدمات چاپ مقاله تضمینی ما به چاپ مقاله بپردازید.

• مقالات داده ای مقالاتی هستند که به توصیف مجموعه داده ها اختصاص دارند. این نوع از مقاله محبوب تر می شود و مجلاتی به طور اختصاصی به چاپ آنها اختصاص یافته اند، مانند داده های علمی و داده های علم سیستم زمین. میتوان اعتبار نشریات را با مجلات منتشر شده در jcr تعیین کرد. سایت کانون ای اس ای با چاپ مقالات تضمینی jcr اعتبار مقالات چاپ شده شما را افزایش خواهد داد.

• مقالات ویدئویی که ضمیمه اخیر عملکرد چاپات علمی هستند. آنها اغلب ترکیبی از توضیحات ویدئویی آنلاین درباره تخصص یا موافقت نامه جدید هستند که با توصیفات متنی دقیق ترکیب شده اند.